https://bkhost.vn/posts/joomla-la-gi
#bkhost #joomlalagi
Với những đặc tính cơ bản và riêng có này, Joomla hiện nay đang được sử dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ngay cả những website cá nhân cũng sử dụng hệ quản trị này.