Dịch Vụ Kế Toán Trường Thành

Dịch Vụ Kế Toán Trường Thành

Công ty Kế Toán Trường Thành cung cấp dịch vụ chất lượng và cao cấp nhất dành cho khách hàng, đối tác.

Followers 0
Following 0
Doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều loại thuế.Mỗi loại thuế lại có thời gian quyết toán thuế và ngày gia hạn khác nhau.Khi kế toán viên của doanh nghiệp không nắm rõ thời gian để khai báo với thuế.Hậu quả là không chỉ doanh nghiệp bị phạt nộp chậm thuế mà còn bị cơ quan thuế để ý nhiều hơn.Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.Ví dụ về gia hạn nộp quyết toán thuế 2019, hạn doanh nghiệp nộp tờ khai GTGT.Do ngày 20/1/2019 trung vào chủ nhật.
More

Top